สินค้าและบริการ

การทดสอบแบบไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ » อนุภาคแม่เหล็กชนิดแห้ง


DUBL-CHEK Blue Powder No.6

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Blue Powder No.6 เป็นผงแม่เหล็กบริสุทธิ์ขั้นสูงสีน้ำเงินที่ไม่สามารถเรืองแสงได้ ถูกใช้ในการตรวจสอบหาอนุภาคแม่เหล็กชนิดแห้ง โดยเป็นอนุภาคแม่เหล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการมองเห็นแสงของความไม่ต่อเนื่องของวัสดุทั่วไป อีกทั้งอนุภาคแม่เหล็กนี้ช่วยตอบสนองการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากความไม่ต่อเนื่องในวัสดุที่เป็นแม่เหล็กได้ แล้วยังช่วยเก็บการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กขณะการตรวจสอบได้
Particle Colour: Blue
Specific Gravity: 2.5 – 3.0 g/ml
Particle Size: 15 – 160 μm
Sensitivity: 8 lines Ketos tool
Temperature Limits: 427ºC
4.5kg - 1548/10LBS
22.5kg - 1548/50LBS

DUBL-CHEK Grey Powder No.6

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Grey Powder No. 6 เป็นผงแม่เหล็กบริสุทธิ์ขั้นสูงสีเทาที่ไม่สามารถเรืองแสงได้ ถูกใช้ในการตรวจสอบหาอนุภาคแม่เหล็กชนิดแห้ง โดยเป็นอนุภาคแม่เหล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการมองเห็นแสงของความไม่ต่อเนื่องของวัสดุทั่วไป อีกทั้งอนุภาคแม่เหล็กนี้ช่วยตอบสนองการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากความไม่ต่อเนื่องในวัสดุที่เป็นแม่เหล็กได้ แล้วยังช่วยเก็บการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กขณะการตรวจสอบได้
Particle Colour: Grey
Specific Gravity: 2.5 – 3.0 g/ml
Particle Size: 15 – 160 μm
Temperature Limit: 427°C
4.5kg - 1545/10LBS
22.5kg - 1545/50LBS

DUBL-CHEK Red Powder No.6

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Red Powder No. 6 เป็นผงแม่เหล็กบริสุทธิ์ขั้นสูงสีแดงที่ไม่สามารถเรืองแสงได้ ถูกใช้ในการตรวจสอบหาอนุภาคแม่เหล็กชนิดแห้ง โดยเป็นอนุภาคแม่เหล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการมองเห็นแสงของความไม่ต่อเนื่องของวัสดุทั่วไป อีกทั้งอนุภาคแม่เหล็กนี้ช่วยตอบสนองการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากความไม่ต่อเนื่องในวัสดุที่เป็นแม่เหล็กได้ แล้วยังช่วยเก็บการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กขณะการตรวจสอบได้
Particle Colour: Red
Specific Gravity: 2.5 – 3.0 g/ml
Particle Size: 15 – 160 μm
Sensitivity: 8 lines Ketos tool
Temperature Limit: 427°C
4.5kg - 1536/10LBS
22.5kg - 1536/50LBS

DUBL-CHEK Yellow Powder No.6

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Yellow Powder No.6 เป็นผงแม่เหล็กบริสุทธิ์ขั้นสูงสีเหลืองที่ไม่สามารถเรืองแสงได้ ถูกใช้ในการตรวจสอบหาอนุภาคแม่เหล็กชนิดแห้ง โดยเป็นอนุภาคแม่เหล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการมองเห็นแสงของความไม่ต่อเนื่องของวัสดุทั่วไป อีกทั้งอนุภาคแม่เหล็กนี้ช่วยตอบสนองการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากความไม่ต่อเนื่องในวัสดุที่เป็นแม่เหล็กได้ แล้วยังช่วยเก็บการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กขณะการตรวจสอบได้
Particle Colour: Yellow
Specific Gravity: 2.5 – 3.0 g/ml
Particle Size: 15 – 160 μm
Sensitivity: 8 lines Ketos tool
Temperature Limit: 427°C
4.5kg - 1555/10LBS
22.5kg - 1555/50LBS

DUBL-CHEK Green Powder No.7

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Green Powder No.7 เป็นผงแม่เหล็กบริสุทธิ์ขั้นสูงสีเขียวที่ไม่สามารถเรืองแสงได้ ถูกใช้ในการตรวจสอบหาอนุภาคแม่เหล็กชนิดแห้ง โดยเป็นอนุภาคแม่เหล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการมองเห็นแสงของความไม่ต่อเนื่องของวัสดุทั่วไป อีกทั้งอนุภาคแม่เหล็กนี้ช่วยตอบสนองการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากความไม่ต่อเนื่องในวัสดุที่เป็นแม่เหล็กได้ แล้วยังช่วยเก็บการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กขณะการตรวจสอบได้
Specific Gravity: 2.5 – 3.0 g/ml
Particle Size: 15 – 160 μm
Sensitivity: 8 lines Ketos tool
Temperature Limit: 120°C
4.5kg - 1549/10LBS
22.5kg - 1549/50LBS

DUBL-CHEK Red Powder No.7

Description Properties Packaging
Product Codes
Downloads
DUBL-CHEK Red Powder No.7เป็นผงแม่เหล็กบริสุทธิ์ขั้นสูงสีแดงที่ไม่สามารถเรืองแสงได้ ถูกใช้ในการตรวจสอบหาอนุภาคแม่เหล็กชนิดแห้ง โดยเป็นอนุภาคแม่เหล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการมองเห็นแสงของความไม่ต่อเนื่องของวัสดุทั่วไป อีกทั้งอนุภาคแม่เหล็กนี้ช่วยตอบสนองการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากความไม่ต่อเนื่องในวัสดุที่เป็นแม่เหล็กได้ แล้วยังช่วยเก็บการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กขณะการตรวจสอบได้
Particle Colour: Red / Fluorescent
Specific Gravity: 2.5 – 3.0 g/ml
Particle Size: 15 – 160 μm
Sensitivity: 8 lines Ketos tool
Temperature Limit: 120°C
4.5kg - 1553/10LBS
22.5kg - 1553/50LBS

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com