ใบรับรอง

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า


โดยใช้ Batch No.ที่สามารถพบได้ในใบแจ้งหนี้และที่ด้านล่างของกระป๋องสเปรย์หรือบนฉลากของถังสินค้า

 

 

บริษัท คอลลิงค์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
77/97 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 24บี ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ (66) 2440- 0686  
โทรสาร (66) 2440- 0687
Email: enquiries@callington.com